Koncepcja pracy szkoły - PSP Kielcza

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wincentego z Kielczy
Title
Przejdź do treści
Koncepcja prazy szkoły - plik do pobrania

SPIS TREŚCI
CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY
1. Wstęp.
2. Dane ogólne szkoły.
3. Historia szkoły.
4. Kadra szkoły.
5. Baza szkoły.
6. Misja szkoły
CELE SZKOŁY
1. Priorytety.
2. Główne cele.
 MODEL ABSOLWENTA
 PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY
1. Dydaktyka- wyniki egzaminów zewnętrznych.
2. Działalność opiekuńczo- wychowawcza szkoły.
3. Baza szkoły.
4. Organizacja i zarządzanie szkołą.
5. Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym.
MONITORING REALIZACJI PLANU DZIAŁAŃ
CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY
1. Wstęp.
 Opracowanie niniejszej koncepcji pracy Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego im. Wincentego z Kielczy w Kielczy zostało oparte na:
-obowiązującym prawie oświatowym,
-diagnozie sytuacji szkoły na początku roku 2012,
-opracowanych programach i projektach realizowanych w szkole,
-wnioskach zgłaszanych przez środowisko szkolne w trakcie Rad Pedagogicznych, spotkań z rodzicami oraz uczniami.
W zakresie diagnozy stanu faktycznego na dzień 31.01.2012r. analizie poddano:
-bazę i wyposażenie szkoły,
-zarządzanie szkołą,
-sytuację dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczą,
-współpracę ze środowiskiem lokalnym.
Przeprowadzona analiza miała na celu określenie obecnej sytuacji szkoły oraz zaplanowanie w perspektywie 5- letniej działań, których realizacja zapewni szkole sprawne funkcjonowanie, stabilny i systematyczny rozwój z korzyścią dla uczniów, rodziców, pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkoły oraz całego środowiska lokalnego.
 Pięcioletnia koncepcja rozwoju szkoły stanowić będzie również punkt odniesienia do określenia zadań do realizacji w w/w zakresach, osób odpowiedzialnych i je realizujących, kryteriów sukcesu w  ramach planów rocznych. Na zakończenie roku szkolnego będzie dokonywana ocena cząstkowa realizacji koncepcji, zaś w roku 2018- podsumowanie i ocena całościowa realizacji planu.
Dane ogólne szkoły.
 Zespół Szkolno- Gimnazjalny im. Wincentego z Kielczy mieści się w Kielczy przy ulicy Szkolnej 1. Dyrektorem szkoły jest Pani mgr Gabriela Gosztyła. Organem prowadzącym szkołę jest gmina Zawadzkie.
Szkoła dysponuje bardzo dobrymi warunkami, odpowiednim wyposażeniem sal dydaktycznych (9), posiada wyposażoną salę komputerową (10 stanowisk komputerowych), tablice interaktywne, świetlicę i bibliotekę szkolną, gabinet pedagoga szkolnego oraz gabinet terapii. Szkoła posiada również własny obiekt sportowy- boisko wielofunkcyjne.
Historia szkoły.
 Szkoła w Kielczy istniała już na długo przed pruską reformą oświaty. O szkole można dowiedzieć się już z rachunków parafialnych z 1700 roku- wówczas była to „Scholarika”- szkoła z jednym nauczycielem. Mieściła się wówczas w drewnianym budynku wzniesionym na miejscu dzisiejszej remizy strażackiej. Z późniejszych dokumentach z 1727 roku wynika, że szkoła posiadała także sad, łąkę oraz pole. Dzieci zdobywały tutaj wiedzę na temat prawd wiary, a także uczyły się pisać i liczyć.  Uczniowie pochodzili z Kielczy, Zamościa oraz Borowian.
Obowiązek szkolny wprowadzono dopiero w XIX wieku, a obejmował on dzieci od 6. do 13. roku życia. Mimo nakładanych kar za absencję dzieci- nie wysyłano ich do szkoły. Rodzice uważali, że w domu nauczą się o wiele więcej- przede wszystkim praktycznych umiejętności, które przydadzą im się później przy prowadzeniu gospodarstwa.
Po reformie oświaty okazało się, że „stara” szkoła nie pomieści wszystkich dzieci objętych obowiązkiem szkolnym. Podjęto więc decyzję o wybudowaniu nowej placówki. Do jej wybudowania bardzo przyczynił się ówczesny proboszcz Franciszek Heissing oraz hrabia Andrzej Renard.
Nowy, drewniany budynek wzniesiono w 1828 roku na ziemiach podarowanych przez parafię, w niewielkiej odległości od starej placówki.
Szkoła nadal posiadała status szkoły katolickiej, nadal też uczył w niej jeden nauczyciel. Do 1848 roku był nim Martin Kampczyk, który udzielał się również jako organista i kościelny.
Pierwszy murowany budynek postawiono 20 lat później. W szkole mieściły się dwie sale lekcyjne oraz dwa mieszkania dla nauczycieli (pierwszymi nauczycielami byli Karll Przybylla oraz Josef Felke).
Na przełomie XIX i XX wieku do szkoły uczęszczało 252 uczniów z samej Kielczy, którzy tworzyli trzy klasy, 405 uczniów (5 klas) z Żędowic oraz 432 uczniów (następne 5 klas). Podział na oddziały obowiązywał wówczas dopiero od 5 klasy. Funkcję kierownika szkoły sprawował Paul Gorzel. Lekcje religii nadzorował ks. Józef Wajda, on też osobiście przygotowywał dzieci do I Komunii Świętej.
Po 1933 roku władze nazistowskie zobligowały nauczycieli do tego, by dzieci mówiły i uczyły się wyłącznie w języku niemieckim. Mówienie po polsku lub gwarą było karane upomnieniem, a trzy upomnienia oznaczały odebranie dodatku rodzinnego. W tym czasie obowiązek szkolny obejmował 8 lat nauki.
Następnym kierownikiem szkoły był Johann Sodzawiczny. Mieszkał naprzeciwko szkoły (dzisiejszy ośrodek zdrowia), pełnił też funkcję organisty w kościele. Jego następcą został Mälert, a nauczycielami byli Hoffer Stanislaus, Kozioł, Gleicher i Kubish. Mieszkali oni wszyscy w domu nauczyciela naprzeciwko cmentarza.
Nowi nauczyciele na teren powiatu zostali wysłani w 1945 roku przez starostę strzeleckiego Zygmunta Nowaka oraz Ryzińskiego- przewodniczącego ZNP (po powstaniu pierwszego w powiecie oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego). Z 79 szkół, które funkcjonowały do II wojny światowej uruchomiono jedynie 54, w tym także Szkołę Podstawową i Przedszkole w Kielczy.
Kierownikiem placówki został Michał Zając, który sprawował nadzór nad nauczycielami: Wiktorią Zając, Kolano- Jetzke, Franciszką Nakoneczną, Stefanią Stelmach, Kazimierą Moskal oraz Heleną Stefanowicz. Zajęcia lekcyjne organizowano w 4 salach starej szkoły oraz 2 salach byłego Jugendhausu (budynek dzisiejszej poczty). Obowiązek nauki obejmował 7 lat. Tuż po wojnie powrócono do nauki języka polskiego, jednak dzieci milczały- bo był to dla nich zupełnie nowy język.
Nastał czas na doktrynę komunistyczno- socjalistyczną, która miała wrogi stosunek do religii. W 1945 roku odebrano siostrom zakonnym prawo do prowadzenia przedszkola, a w ciągu kolejnych pięciu lat usunięto z planu lekcji religię. Lekcje religii odbywały się wtedy w kościele (z powodu braku salki katechetycznej) i jedynie w okresie letnim (z powodu braku ogrzewania w kościele), a objęte jej nauką były klasy 4-7. W następnym roku przychylnie rozpatrzono prośbę ówczesnego ks. F. Bialasa i udostępniono dla katechezy pomieszczenia szkolne. Naukę religii w kolejnych latach prowadził sam proboszcz, a następnie wikarzy.
W 1973 roku stan techniczny budynku nie był już zadowalający, zaistniała więc konieczność przeprowadzenia ekspertyzy budowlanej. Uznano, że szkoła nie nadaje się do użytku (pomimo że badanie techniczne przeprowadzono niedługo po generalnym remoncie). Władze zaproponowały, by dzieci przeniesiono do szkoły w Żędowicach, jednak rodzice wyrażając swój sprzeciw- zorganizowali naukę we wsi. I tak od kwietnia 1974 roku dzieci uczyły się aż w czterech obiektach: w dawnym Jugendhausie, u państwa Krawiec (w dwóch pomieszczeniach), u państwa Czerwonków oraz w starej szkole, w której była biblioteka, boisko i kancelaria.
17 marca 1974 roku na zebraniu wiejskim powołano Społeczny Komitet Budowy Szkoły. Budowa nowej szkoły trwała od lata 1974 do sierpnia 1979 roku. Nowej szkole nadano imię Ludwika Waryńskiego. Ogromny wkład w budowę włożyli mieszkańcy wsi. W latach 1980-1981 wybudowano salę gimnastyczną, a wkolejnym roku dobudowano kuchnię.
Do 1971 kierownikiem szkoły był Franciszek Baran a do grona pedagogicznego dołączyli między innymi: Stanisław Panek, Józef Geabel, Maria Szaton, Joanna Pietruszka- Wieszołek.
Od roku 1979 dyrektorem nowej szkoły został Franciszek Iwaniów, który sprawował swoją funkcję do 1981 roku. Jego następczynią została pani Joanna Wieszołek, która dyrektorem szkoły była aż do 1992 roku. Od tego roku do czasu obecnego funkcję dyrektora szkoły sprawuje pani mgr Gabriela Gosztyła.
W 1999 roku (wraz z nową reformą oświaty) wprowadzono 6 letni obowiązek nauki w szkole podstawowej, a następnie jego  kontynuację w klasach gimnazjalnych. Urząd miasta dał wówczas propozycję umieszczenia szkół gimnazjalnych w Zawadzkiem oraz Żędowicach. Jednak dzięki listowi otwartemu wystosowanemu przez parafię oraz podpisanemu przez 830 osób w wieku wyborczym, utworzono filię Gimnazjum Żędowickiego w Kielczy.
 W ten sposób powstał Zespół Szkolno- Gimnazjalny, który formalnie zatwierdzono w 2004 roku. W tym też roku szkoła otrzymała nowe imię: Wincentego z Kielczy oraz otrzymała sztandar.
Szkoła oprócz działalności oświatowej prowadzi działalność kulturalną. Jest jednym z środków kształtowania świadomości kulturalnej regionu. Ogromnym bogactwem szkoły był założony i prowadzony przez panią Łucja Iwaniów zespół wokalno- instrumentalny.
Zespół ten przez lata zdobywał wiele nagród i wyróżnień, między innymi:
-wyróżnienie I stopnia w Rejonowym Przeglądzie Zespołów Artystycznych w 1986 r.
-wyróżnienie I stopnia dla chóru a'capella w w/w przeglądzie w 1987r.
-wyróżnienie III stopnia w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Wokalno- Instrumentalnych w 1986r.
-I miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Szkolnych Zespołów Artystycznych w 1995r.
-wyróżnienie I stopnia w Ekumenicznym Festiwalu „Credo On  unum Deum” w Warszawie (spośród 44 zespołów z całej Polski oraz Grodna na Białorusi)
Po przejściu na emeryturę Pani Łucji Iwaniów działalność Zespołu zawieszono, aż do roku szkolnego 2013/2014, kiedy to podjęto działania reaktywujące zespół muzyczny.
Szkolny Zespół Muzyczny otrzymał nazwę „Melizmat”, i został założony „na nowo” przez panią Małgorzatę Walnik. Na dodatkowych zajęciach muzycznych dzieci uczą się gry na wybranym instrumencie (m.in. mandolinie, gitarze, keyboardzie, flecie i instrumentach perkusyjnych) oraz uczą się techniki śpiewu solowego i zespołowego. Do tej pory zespół zdobył już wiele nagród, m.in.:
-I miejsce na Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej „Mikrofon i Ty” w Opolu w roku 2014,
-I miejsce na Festiwalu Piosenki Polskiej  „Śpiewajmy razem” w Opolu w roku 2014,
-II miejsce na w/w Festiwalu,
-wyróżnienie na Świątecznym Przeglądzie Niemieckiej Piosenki Świątecznej w Krupskim Młynie w 2013 roku,
-III miejsce na Festiwalu Piosenki Turystycznej,
-wyróżnienie na II Gminnym Konkursie Talentów w Zawadzkiem w roku 2014,
-I miejsce w kategorii Wokal i II miejsce w kategorii Taniec w Festiwalu Piosenki i Tańca „Kuźnia 2014” w Zawadzkiem,
-I i III miejsce na Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej w Opolu w roku 2015,
-wyróżnienie na III Gminnym Konkursie Talentów w Zawadzkiem w 2015 roku,
-I miejsce na Przeglądzie Kolęd i Piosenki Świątecznej „Jestem Polakiem, kocham swój kraj” w Opolu.
Oprócz zmagań konkursowych, Zespół aktywnie udziela się również na wszystkich imprezach szkolnych oraz występuje gościnnie na imprezach kulturalnych w okolicy, pozytywnie promując szkołę w środowisku.
Działalność kulturalna szkoły przejawia się również zachęcaniem społeczeństwa do kultywowania tradycji, między innymi zdobienia jajek wielkanocnych poprzez organizowanie Międzyszkolnego Konkursu Kroszonkarskiego „Ale jajo!”, którego inicjatorką jest pani Sylwia Olkuśnik.
Szkoła promuje zdrowy i aktywny tryb życia (SKPTTK) oraz prowadzi działania charytatywne w ramach organizacji Caritas.
Oprócz tego prowadzonych jest wiele zajęć pozalekcyjnych, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem uczniów. Są to m.in.: zajęcia fotograficzne, szachowe, plastyczno- techniczne, taneczne, sportowe.
PATRON SZKOŁY- WINCENTY Z KIELCZY
 To wybitny dziejopisarz, hagiograf i muzykolog średniowiecza, znany przede wszystkim jako autor hymnu „Gaude Mater Polonia”.
Urodził się na przełomie XII i XIII wieku. Przydomek „z Kielczy” można rozumieć dwojako: urodził się w Kielczy, lub była to jego miejscowość rodowa. Po raz pierwszy spotykamy Wincentego w 1222 roku, jako kapelana dworu biskupa krakowskiego, Iwo Odrowąza- ród Odrowążów pochodził z opolszczyzny, ze wsi Kamień Śląski.
Pięć lat później był już kanonikiem w kapitule krakowskiej. Około roku 1235 wstąpił do zakonu ojców dominikanów. W tym czasie otrzymał zadanie zebrania informacji na temat męczennika, bpa Stanisława ze Szczepanowic. Wiedza ta była potrzebna do wszczęcia jego procesu kanonizacyjnego. Pozwoliła ona również naszemu hagiografowi napisać „Żywot mniejszy św. Stanisława”. Uzupełnieniem tego dzieła  była „Historia św. Stanisława”, czyli oficjum brewiarzowe ku czci świętego z hymnem „Gaude Mater Polonia”. Był on także autorem tzw. zaginionej kroniki dominikańskiej, z której obficie czerpał Jan Długosz pisząc swoje „Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego”.
W latach 1257- 1260 był przeorem tworzącego się klasztoru dominikańskiego w Raciborzu. Pod koniec życia pisał „Roczniki Kapituły Krakowskiej”. Zmarł w latach 70. XIII wieku. Nekrolog dominikanów krakowskich zapisuje go pod datą 2. stycznia jako Vincentius de Kielcza.
Ponad dwadzieścia lat temu profesor Uniwersytetu Poznańskiego Gerard Labuda wysunął tezę o pochodzeniu Wincentego nie z Kielc, ale z wioski niedaleko Strzelec Opolskich- Kielczy. Powoli hipoteza ta przyjmuje się w licznych publikacjach historycznych i komentarzach do występów chóralnych, gdy śpiewany jest hymn „Gaude Mater Polonia”.
Kadra szkoły.
 Nauczyciele uczący w naszej szkole zapewniają wysoki poziom pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz wykonywanych zadań organizacyjnych. Rozwój zawodowy nauczycieli związany jest z jakościowym rozwojem szkoły oraz indywidualnymi potrzebami. Nauczyciele uczestniczą w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego i zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego. Realizują różne projekty i programy edukacyjne, a także są inicjatorami, pomysłodawcami i realizatorami różnych przedsięwzięć, które zdobywają duże uznanie w środowisku lokalnym.
Baza Szkoły.
 Obecnie szkoła mieści się w jednopiętrowym budynku przy ulicy Szkolnej 1. Placówka dysponuje odpowiednią ilością dobrze wyposażonych sal dydaktycznych (9), w tym salą komputerową. Poza tym szkoła dysponuje biblioteką, świetlicą szkolną, gabinetem pedagoga, gabinetem terapii oraz własnym obiektem sportowym- boiskiem wielofunkcyjnym.
Misja szkoły.
 Misją naszej szkoły jest dążenie do wszechstronnego rozwoju osobistego ucznia poprzez rozbudzanie w nim zainteresowania otaczającą rzeczywistością, kształcenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów, wspieranie w przygotowaniu do uczestnictwa w życiu rodzinnym, zawodowym, kulturalnym- zgodnie z przyjętymi zasadami:
uważamy, że człowiek jest najwyższą wartością;
każdy członek społeczności szkolnej ma takie sama prawe i obowiązki;
szanujemy odmienność poglądów, opinii i religii;
dbamy o rozwój intelektualny, psychiczny, społeczny, zdrowotny i etyczny;
popieramy wszelkie działania oparte na zasadach partnerskich;
przygotowujemy do samokształcenia i samowychowania;
kultywujemy tradycje kraju i regionu.
CELE SZKOŁY
 Ogólne cele szkoły zawarte są w Statucie, znajdują również swoje odbicie w innych dokumentach, takich jak Program Profilaktyczny i Wychowawczy szkoły oraz Zasadach Wewnątrzszkolnego Oceniania.
Wytyczone kierunki działań jak i zadania zaplanowane do realizacji wynikają po części z ogólnych założeń polityki oświatowej państwa i wymogów, jakie stawia się placówkom oświatowym, po części zaś są próbą poprawy funkcjonowania szkoły i zwiększenia atrakcyjności jej oferty edukacyjnej w obliczu stale zmniejszającej się liczby uczniów i konkurencji w środowisku lokalnym.
Priorytety.
Kształtowanie postaw patriotycznych i odpowiedzialności za Ojczyznę.
Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie do w niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebne do dalszego etapu kształcenia.
Stworzenie uczniom warunków, umożliwiających rozwijanie osobistych zainteresowań oraz poszerzanie wiedzy.
Podejmowanie działań wychowawczych eliminujących zagrożenia i wzmacniających właściwe zachowania uczniów.
Kształtowanie w środowisku lokalnym pozytywnego wizerunku placówki i zachodzących w niej procesów.
Systematyczne podnoszenie jakości pracy szkoły i zapewnienie wysokiego standardu usług edukacyjnych.
Główne cele.
Kształtowanie postaw i wskazywanie wartości etycznych i moralnych budujących jedność i spójność naszej społeczności oraz poszanowanie praw ludzkich.
Rozwijanie współpracy z rodzicami na różnych płaszczyznach działalności szkoły.
Ugruntowanie pozytywnego obrazu szkoły w środowisku lokalnym.
Zapewnienie wielokierunkowego i wszechstronnego rozwoju ucznia w przyjaznym i bezpiecznym otoczeniu.
Zwiększenie nacisku na zdobywanie przez uczniów kompetencji wymaganych w nowoczesnym społeczeństwie w zgodzie z nową podstawą programową.
Doskonalenie jakości pracy szkoły dzięki ewaluacji wewnętrznej i analizie zewnętrznych testów kompetencji uczniów.
Zapewnienie funkcjonowania szkoły w zgodzie z przepisami i oczekiwaniami pracowników i rodziców.
MODEL ABSOLWENTA
 Szkołę tworzymy w oparciu o nowoczesne i skomplikowane wyzwania współczesnego świata. Staramy się wykształcić i wychować ucznia, którego cechuje:
zachowywanie się z godnością i szacunkiem dla drugiego człowieka;
znajomość dziejów ojczystych i szacunek dla tradycji i kultury własnego narodu i regionu, a także innych nacji;
wysoka kultura osobista wyrażana przez odpowiednią postawę, słowa, strój;
wyposażenie w rzetelną wiedzę i umiejętność wykorzystywania posiadanych wiadomości do rozwiązywania problemów;
odpowiedzialność za drugiego człowieka, a także pozytywne nastawienie wobec innych;
dążenie do budowania więzi między pokoleniami;
społeczna aktywność, tolerancyjność;
znajomość zasad obowiązujących w społeczeństwie demokratycznym;
odpowiedzialność za podejmowane decyzje;
uczciwość, rzetelność i bezinteresowność;
umiejętność obcowania z przyrodą;
zdrowy styl życia;
odporność na negatywne wpływy różnych zjawisk społecznych i środków przekazu;
umiejętność właściwego użytkowania środków przekazu i nowinek technologicznych, z wykluczeniem niebezpieczeństwa uzależnienia;
umiejętność pracy zespołowej;
umiejętność planowania i organizowania własnej pracy i nauki.
PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY
1. Dydaktyka.
Zakładane cele w zakresie poprawy efektów kształcenia i wyników egzaminów zewnętrznych:
stałe podnoszenie poziomu dydaktyczno- wychowawczego szkoły;
umożliwianie dostępu do różnorodnych zajęć dodatkowych;
wzmacnianie aktywności uczniów poprzez realizację projektów edukacyjnych;
promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych i przygotowywanie ich do konkursów przedmiotowych;
zapoznanie uczniów z zasadami egzaminów;
analizowanie wyników egzaminów zewnętrznych;
wsparcie rozwoju osobowości ucznia w oparciu o uniwersalne wartości moralne i kulturowe, integracja środowiska szkolnego;
przygotowanie uczniów do podjęcia dalszego kształcenia, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym.
Wskaźnik sukcesu w planowanym obszarze:
w zajęciach dodatkowych uczestniczy znaczna część uczniów;
o szkole mówi się w środowisku pozytywnie w kontekście jej działalności dydaktyczno- wychowawczej oraz w kontekście działalności kulturalnej;
uczniowie samodzielnie proponują i realizują różne projekty, przedsięwzięcia i inicjatywy;
szkoła organizuje wsparcie psychhologiczno- pedagogiczne oraz zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla uczniów słabszych w nauce.
Zadania do realizacji i działania podejmowane w placówce:
monitorowanie realizacji podstawy programowej;
dbanie o wysoki poziom nauczania, systematyczne dokonywanie diagnoz edukacyjnych poprzez wdrażanie planów naprawczych, planów poprawy efektywności kształcenia, umiejętne współpracowanie z uczniami zdolnymi i posiadającymi mniejsze możliwości edukacyjne;
przygotowywanie szkoły do ewaluacji zewnętrznej;
dostosowywanie treści programowych i sposobu ich realizacji do możliwości uczniów;
tworzenie w szkle miejsc, w których możliwe będzie eksponowanie wszystkich sukcesów uczniów;
rozwijanie inicjatyw w kierunku:
- rozbudzania i uatrakcyjniania wachlarza zajęć pozalekcyjnych, które umożliwiałyby uczniom realizację swoich zainteresowań;
- efektywnego poszukiwania nowatorskich form i metod pracy;
- indywidualizacji procesu nauczania i wymagań względem uczniów;
- ograniczenia zjawiska niepromowania uczniów w związku z problemami w nauce;
- zachęcanie do udziału w konkursach i zawodach oraz promocji osiągnięć uczniów na stronie internetowej szkoły, na profilu Facebook'owym, lokalnych mediach oraz podczas spotkań z rodzicami;
- zwiększanie zaangażowania uczniów oraz zachęcanie ich do podejmowania własnych inicjatyw;
stworzenie warunków sprzyjających realizacji wartościowych projektów edukacyjnych;
wspieranie nauczycieli w konsekwentnym i odpowiedzialnym podejściu do ucznia;
budowanie skutecznego systemu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
Działalność opiekuńczo- wychowawcza szkoły.
Zakładane cele w zakresie realizacji zadań opiekuńczo- wychowawczych szkoły:
udzielanie wsparcia w rozwiązywaniu problemów uczniów;
propagowanie zdrowego stylu życia i działań proekologicznych;
przygotowywanie uczniów do świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia;
eliminowanie przejawów agresji, przemocy i demoralizacji;
poprawa realizacji obowiązku szkolnego;
pogłębianie współpracy z rodzicami;
Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:
uczniowie i rodzice korzystają ze wsparcia szkoły w rozwiązywaniu problemów;
w szkole realizowane są inicjatywy promujące zdrowy tryb życia;
uczniowie potrafią zaplanować i wybrać odpowiedni dla siebie kierunek dalszego kształcenia;
uczniowie aktywnie uczestniczą w działaniach Samorządu Uczniowskiego;
uczniowie i rodzice postrzegają szkołę i jej otoczenie jako miejsce bezpieczne i sprzyjające nauce;
Zadania do realizacji i działania podejmowane w placówce:
ewaluacja Programu Profilaktycznego i Programu Wychowawczego szkoły;
diagnoza sytuacji wychowawczej uczniów;
organizacja wycieczek, wyjazdów, półkolonii letnich o charakterze edukacyjno- rekreacyjno- sportowym;
angażowanie uczniów w akcje, projekty i konkursy o tematyce proekologicznej i przyrodniczej;
prowadzenie zajęć związanych z doradztwem zawodowym;
zwiększanie wpływu Samorządu Uczniowskiego na życie szkoły, zachęcanie uczniów do udziału w akcjach charytatywnych i projektach edukacyjnych;
zapewnianie uczniom ciekawej oferty kulturalnej;
regularny monitoring wypełniania obowiązku szkolnego.
Baza szkoły.
Cele działań:
zapewnianie uczniom przyjaznych i korzystnych warunków podczas ich pobytu w szkole;
zapewnianie bezpieczeństwa i komfortu pracy kadrze pedagogicznej i pracownikom niepedagogicznym;
doskonalenie bazy i wyposażenia szkoły;
utrzymywanie budynku w odpowiednim stanie technicznym;
dbanie o estetykę obiektu i jego otoczenia.
Wskaźniki sukcesu w obszarze:
budynek szkolny zapewnia przebywającym w nim osobom bezpieczne i higieniczne warunki pracy;
szkoła wyposażona jest w odpowiedni sprzęt i księgozbiór, zgodny z potrzebami uczniów i nauczycieli.
Zadania do realizacji i działania  podejmowane w placówce:
wymiana drzwi na korytarzu na I piętrze;
remont elewacji budynku;
przeprowadzenie remontu biblioteki oraz przekształcenie jej w szkolne centrum informacji;
remont sali gimnastycznej;
racjonalne gospodarowanie zasobami finansowymi oraz poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania;
założenie Stowarzyszenia wspierającego cele szkoły;
systematyczne uzupełnianie wyposażenia pracowni w pomoce dydaktyczne;
systematyczne powiększanie księgozbioru biblioteki szkolnej.
Organizacja i zarządzanie szkołą.
Cele działań:
stabilny i systematyczny rozwój szkoły, budowany na gruncie współpracy całego środowiska szkolnego;
uaktualnianie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym systemem prawnym;
budowanie zintegrowanego wokół celów szkoły, kompetentnego, otwartego na współpracę i potrzeby własnego doskonalenia się grona pedagogicznego;
kształtowanie przyjaznej, życzliwej atmosfery w pracy;
usprawnianie komunikacji z rodzicami.
Wskaźniki sukcesu w obszarze:
szkoła prowadzi dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami;
Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski współpracują w Radą Pedagogiczną w celu tworzenia i aktualizacji dokumentacji szkolnej;
ewaluacja wewnętrzna prowadzona jest z udziałem zespołów nauczycieli;
wewnętrzne przepisy znane są uczniom, nauczycielom i rodzicom;
funkcjonuje sprawny przepływ informacji na  linii szkoła- rodzice;
propozycje rodziców i uczniów są uwzględniane w planowaniu działań placówki.
Zadania do realizacji i działania podejmowane w placówce:
monitorowanie zgodności prawa wewnątrzszkolnego z aktualnymi przepisami prawa oświatowego;
monitorowanie spójności dokumentów szkolnych;
tworzenie zespołów zadaniowych pracujących nad rozwiązywaniem problemów oraz aktualizacją dokumentacji szkolnej;
zapewnianie dostępu ro aktualnych informacji dla rodziców;
włączenie rodziców do procesu decyzyjnego;
dbanie o dobrą i systematyczną współpracę z organem prowadzącym i organem sprawującym nadzór pedagogiczny;
motywowanie i wspieranie nauczycieli do nieustannego rozwoju i doskonalenia zawodowego;
zadbanie o odpowiednią organizację zajęć pozalekcyjnych oraz pomocy psychologiczno- pedagogicznej, która umożliwi udział wszystkim osobom zainteresowanym;
usprawnianie pracy i organizacji Samorządu Uczniowskiego.
5. Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym.
Współpraca ze środowiskiem lokalnym:
Cele działań:
skuteczne realizowanie przez szkołę zadań statutowych na rzecz rozwoju własnego i środowiska
kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły; szkoła jako centrum i impuls do rozwoju środowiska.
Zadania do realizacji:
aktywna i systematyczna współpraca z instytucjami zewnętrznymi na rzecz prawidłowego i bezpiecznego rozwoju dzieci;
zwracanie szczególnej uwagi na sprawy profilaktyki,  promocji zdrowia i bezpiecznych zachowań;
współpracowanie z rodzicami;
podejmowanie działań mających na celu współpracę ze środowiskami związanymi z patronem  szkoły w celu realizacji wspólnych inicjatyw dydaktyczno- wychowawczych.
MONITORING REALIZACJI PLANU DZIAŁAŃ
Wnioski z nadzoru i obserwacji oraz ewaluacja przeprowadzana w wybranych obszarach, służyć będą jako baza do modyfikowania przebiegu procesów zachodzących w szkole oraz ich planowania w przyszłości.
Ogólne zasady monitorowania realizacji działań:
okresowa kontrola dokumentacji szkolnej;
obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczycieli;
kontrola realizacji podstawy programowej;
przekazywanie sprawozdań z działalności opiekuńczo- wychowawczej;
analiza wniosków Rady Pedagogicznej i stan ich realizacji.
Uwagi końcowe:
Dokument podlegać będzie systematycznej ewaluacji; możliwe jest nanoszenie w nim zmian po ich wcześniejszym uzgodnieniu ze środowiskiem szkolnym.
Uszczegółowienie planu działań na dany rok szkolny będzie znajdowało odzwierciedlenie przede wszystkim w: corocznym planie pracy szkoły, szkolnym programie profilaktyki oraz programie wychowawczym, budżecie szkoły.
Koncepcję rozwoju szkoły na lata 2013-2018 przyjęła Rada Pedagogiczna dnia 16.09.2013r. po wcześniejszym pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

Wróć do spisu treści